Algemene Voorwaarden PuntNL Groep

1 I Algemene Voorwaarden PuntNL Groep B.V.

De in artikel 1 t/m 14 opgenomen Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten betreffende leveranties van goederen en/of diensten van welke aard ook, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, door PuntNL Groep B.V.gevestigd te Groningen, hierna te noemen: PuntNL Groep Tevens zijn in deze Algemene Voorwaarden een aantal aanvullende bepalingen opgenomen voor service overeenkomsten (Artikel 15 t/m 21) (hierna: “Service Overeenkomsten”). Alle Algemene Bepalingen en de toepasselijke aanvullende bepalingen maken deel uit van de aanbiedingen van c.q. overeenkomsten met PuntNL Groep.

II Algemene Bepalingen

Artikel 1 Voorwerp van de Overeenkomst

1.1
PuntNL Groep zal de op de bij de overeenkomst gevoegde en daartoe behorende specificatielijst, c.q. de op het voorblad van de overeenkomst omschreven software/apparatuur, hierna te noemen “de apparatuur”, overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst leveren en/of onderhouden.

Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst

2.1
Alle aanbiedingen van PuntNL Groep zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen PuntNL Groep en opdrachtgever komt pas tot stand na ondertekening door PuntNL Groep en opdrachtgever van een schriftelijke overeenkomst.

2.2 Wijzigingen en aanvullingen in een overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door PuntNL Groep uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 De overeenkomst treedt in plaats van alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten over hetzelfde onderwerp.

Artikel 3 Prijs

3.1
Indien in prijscouranten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door de PuntNL Groep opgegeven prijzen exclusief omzetbelastingen en andere van overheidswege opgelegde heffingen en gelden voor levering af magazijn als bedoeld in de meest recente versie van de ICC Incoterms. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die worden geheven op de door de opdrachtgever te betalen bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de wettelijke voorschriften anders bepalen.

3.2
Voor orders beneden een nader vastgesteld bedrag is PuntNL Groep gerechtigd orderkosten in rekening te brengen volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij PuntNL Groep geldende regeling.

3.3
In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek door opdrachtgever te betalen bedragen, waaronder begrepen de Service Overeenkomst, kan PuntNL Groep als gevolg van onder meer ontwikkelingen op het gebied van valutakoersen, loonkosten, transportkosten, onderdelenprijzen de overeengekomen prijzen jaarlijks op 1 januari en 1 juli haar prijzen herzien. De aanpassingen dienen voor zover deze meer bedragen dan het CBS-indexcijfer minimaal dertig (30) dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan opdrachtgever te worden medegedeeld. Indien de aangekondigde prijsverhoging meer bedraagt dan 150 % van het relevante CBS-indexcijfer, is opdrachtgever gerechtigd om de Service Overeenkomst voortijdig per datum van de prijsverhoging te beëindigen door middel van opzegging per aangetekend schrijven, welke opzegging door PuntNL Groep tenminste 14 dagen voor ingang van de 2 prijsverhoging ontvangen dient te zijn. Het recht om op grond van dit artikellid prijzen te herzien geldt onverkort indien door partijen vaste prijzen zijn overeengekomen.

Artikel 4 Levering

4.1
De opgaven van (leverings)termijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De enkele overschrijding van genoemde (leverings)termijnen brengt PuntNL Groep niet in verzuim. Bij overschrijding van deze termijnen zal PuntNL Groep in overlegtreden met de opdrachtgever. PuntNL Groep is gerechtigd om een overeenkomst of order in deelleveringen uit te voeren.

4.2
Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de vereiste technische, ruimtelijke en elektrische aansluitingen voor de afleveringsdatum gereed zijn. De specificaties hiervoor, alsmede het gewicht en de afmetingen van de te leveren goederen zijn van te voren aan opdrachtgever meegedeeld. Opdrachtgever bevestigt door de ondertekening van overeenkomst hieromtrent door PuntNL Groep te zijn ingelicht.

Artikel 5 Reclames

5.1
Opdrachtgever is gehouden om reclames over gebreken binnen veertien dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan PuntNL Groep kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan is PuntNL Groep niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek en verliest opdrachtgever alle rechten met betrekking tot het gebrek.

Artikel 6 Betaling

6.1
De prijzen worden verschuldigd bij (af)levering. Alle betalingen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting en/of compensatie, schuldvergelijking of opschorting geschieden ten kantore van PuntNL Groep of op een door PuntNL Groep aan te wijzen bankrekening, tenzij PuntNL Groep anders heeft bedongen.

6.2
Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PuntNL Groep, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn het recht opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijk handelsrente van de vervaldag af in rekening te brengen.

6.3 Ten laste van de opdrachtgever komen alle op de invordering van de betrekking hebbende kosten, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, de laatste ten belope van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, doch met een minimum van € 250,–, onverminderd het recht van PuntNL Groep de werkelijke door haar geleden schade van opdrachtgever te vorderen.

6.4 Verrekening van onderlinge facturen kunnen pas plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van PuntNL Groep.

Artikel 7 Eigendomsrecht

7.1
Tot aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan PuntNL Groep verschuldigde betalingen behoudt PuntNL Groep de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende; opdrachtgever zal mitsdien de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan PuntNL Groep toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen of aan derden in gebruik geven tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan van geleverde goederen nieuwe zaken te vormen of te laten vormen.

Artikel 8 Risico

8.1
Ongeacht hetgeen tussen PuntNL Groep en opdrachtgever omtrent kosten van vervoer en verzekering is overeengekomen, blijven goederen voor risico van PuntNL Groep tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van door opdrachtgever ingeschakelde derden zijn overgegaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1
De aansprakelijkheid van PuntNL Groep en/of door haar aangewezen derden en/of haar personeel, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door personen werkende in opdracht van PuntNL Groep en/of door haar aangewezen derden, is beperkt tot de schade wegens overlijden, wegens persoonlijk letsel en wegens materiële schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever en van derden, ontstaan tijdens de uitvoering van en in verband met de volgens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden en door schuld van personen van wie PuntNL Groep of door haar aangewezen derden zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, met een maximum van € 1.250.000,00 per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Alle verdere aansprakelijkheid, waaronder begrepen die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, immateriële of gevolgschade zoals bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en/of verlies van gegevens en andere gevolgschade ten gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en/of onjuiste werking van het apparaat of gedeelten daarvan, alsmede ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden of bij het vervangen van onderdelen, dan wel bij omruiling van het apparaat is uitgesloten. Opdrachtgever zal PuntNL Groep vrijwaren tegen alle aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken niet op grond van het in dit artikel bepaalde ten laste van PuntNL Groep komen. Mocht op bovengenoemde beperkingen om welke reden dan ook geen beroep worden gedaan dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid eveneens beperkt tot € 1.250.000,00 per gebeurtenis, als boven omschreven.

9.2
De in dit artikel vervatte beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van PuntNL Groep en/of haar leidinggevenden.

9.3
Het bepaalde in dit artikel 9 geldt ook voor alle (rechts)personen waarvan PuntNL Groep zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 10 Garantie

10.1
PuntNL Groep garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voor doen in door PuntNL Groep geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal PuntNL Groep naar haar vrije oordeel opdrachtgever hiervoor crediteren, deze gebreken naar vermogen herstellen of laten herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden. Een creditnota kan eventueel worden vastgesteld naar aanleiding van het aantal gemaakte afdrukken, gebaseerd op de inkoopprijs. De creditnota is exclusief arbeidsloon en voorrijkosten.

10.2
De door PuntNL Groep verstrekte fabrieksgarantie geldt uitsluitend ten behoeve van de eerste gebruiker, dat wil zeggen ten behoeve van diegene die de apparatuur of dienst oorspronkelijk van PuntNL Groep heeft betrokken. De door PuntNL Groep verstrekte fabrieksgarantie op apparatuur is slechts van toepassing op apparatuur, welke voorzien is van een fabrieksmatig aangebracht serienummer. PuntNL Groep biedt u 2 jaar carry-in fabrieksgarantie op alle ECOSYS printers. Carry-in betekent in dit verband dat de opdrachtgever gehouden is het defecte apparaat naar een door PuntNL Groep aangewezen plek terug te brengen voor reparatie. Op de overige producten bieden wij u 1 jaar carry-in garantie gerekend 4 vanaf de datum van aankoop/levering tenzij anders is aangegeven op het fabrieksgarantiebewijs. Op de bij reparaties geleverde diensten en onderdelen geldt een garantietermijn van dertig dagen gerekend vanaf de datum van reparatie. Voor separaat geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van 6 maanden.

10.3
De voor uitvoering van de garantie benodigde werkzaamheden zullen in beginsel worden verricht in de werkplaats van PuntNL Groep (carry-in). Indien door partijen overeengekomen of naar het vrije oordeel van PuntNL Groep kunnen de voor de uitvoering van de garantie benodigde werkzaamheden ook ter plaatse van de desbetreffende apparatuur worden uitgevoerd.

10.4
Een tijdig beroep op de fabrieksgarantie wordt slechts gehonoreerd: a) indien de apparatuur is gebruikt overeenkomstig de daarvoor geldende handleiding; b) voor zover het noodzakelijk onderhoud volgens de specificatie is uitgevoerd; c) indien de Apparatuur tijdig via de website van PuntNL Groep is geregistreerd dan wel een geldig aankoopbewijs of factuur kan worden overlegd waarop het type- en serienummer van de apparatuur vermeld is.

10.5
De garantie geldt niet in de navolgende gevallen: a) herstel van fouten en gebreken als gevolg van ondeskundig gebruik, onzorgvuldig handelen, transport, vallen of stoten; b) gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de apparatuur bedoeld of geschikt is; c) schade tengevolge van ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van randapparatuur; d) indien na een reparatie of andere dienst, een gebrek optreedt dat geen direct verband houdt met de eerder uitgevoerde reparatie/dienst of daardoor aantoonbaar is ontstaan, zulks ter beoordeling van PuntNL Groep; e) schade die door ingrepen van buitenaf is veroorzaakt, waaronder mechanische beschadigingen aan het oppervlak van het drum; f) apparaten die meer pagina’s hebben afgedrukt dan het op het fabrieksgarantiebewijs vermelde maandelijkse maximum; g) apparaten waarvan het op het fabrieksgarantiebewijs vermelde maandelijkse maximum aantal afdrukken niet gelijkmatig over de hele maand is verdeeld; h) apparaten waarbij het typeplaatje met het serienummer ontbreekt of is gemanipuleerd; i) apparaten waarvoor ongeschikt afdrukmateriaal is gebruikt; j) storingen ten gevolge van normale gebruiksslijtage of stofvervuiling; k) schade als gevolg van het gebruik van door derden geleverde onderdelen; l) indien opdrachtgever enigerlei op haar rustende betalingsverplichting niet nakomt. Tevens zijn uitgesloten van de garantie verbruiksmaterialen zoals toners, alsmede glasplaten, snoeren en verbindingskabels, zekeringen, batterijen, magnetische opslagmedia en software. Werkzaamheden die tot het normale onderhoud dienen te worden gerekend vallen niet onder de garantie.

10.6
Tot enigerlei verdere verplichting uit hoofde van de fabrieksgarantie, zoals schadevergoeding, zal PuntNL Groep nimmer gehouden zijn. Een aanspraak op de fabrieksgarantie geeft geen recht op opschorting van een betalingsverplichting door opdrachtgever.

10.7
Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoelt, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

10.8
Alle vervangen goederen c.q. onderdelen worden eigendom van PuntNL Groep.

10.9
De website van PuntNL Groep bevat aanvullende informatie over de door PuntNL Groep verstrekte garanties en de wijze waarop deze garanties kunnen worden ingeroepen. In geval van tegenstrijdigheden tussen daartoe opgenomen passages op de website van PuntNL Groep en de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 Industriële en intellectuele eigendom

11.1
Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten – op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen, programmatuur of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij PuntNL Groep en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal opdrachtgever programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen.

11.2
Opdrachtgever zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de goederen, programmatuur of materialen verwijderen of wijzigen.

11.3
PuntNL Groep staat er voor in dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op de Nederlandse octrooirechten, modelrechten of ander rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door PuntNL Groep moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat door PuntNL Groep geleverde goederen wel inbreuk maken op rechten van een derden zal PuntNL Groep te harer keuze na overleg met opdrachtgever de desbetreffende goederen vervangen door goederen die geen inbreuk maken op het betrokken recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken goederen terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever verliest evenwel het recht op de in dit artikellid genoemde prestaties, indien hij PuntNL Groep niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, dat PuntNL Groep in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van PuntNL Groep in verband met schending van rechten van intellectuele eigendom is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde goederen, programmatuur en/of materialen in samenhang met niet door PuntNL Groep geleverde of verstrekte goederen of programmatuur of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor de goederen, programmatuur en/of materialen zijn bestemd.

11.4
Opdrachtgever vrijwaart PuntNL Groep en/of haar licentiegevers of door haar ingeschakelde derden tegen elke auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door opdrachtgever geproduceerde werken betreft.

Artikel 12 Overmacht

12.1
Als overmacht gelden alle tekortkomingen die niet aan de tekortschietende partij kunnen worden toegerekend omdat zij niet zijn te wijten aan haar schuld,noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Meer in het bijzonder gelden als overmacht niet-levering of niet juiste of niet tijdige levering aan PuntNL Groep door haar leveranciers, intrekken of weigeren van de benodigde vergunningen etc.

12.2
In geval van overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort.

12.3
PuntNL Groep zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

12.4
Indien een opschorting als hiervoor bedoeld meer dan 3 maanden heeft geduurd of indien naar het oordeel van beide partijen reeds bij voorbaat vast staat dat deze meer dan 3 maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst voor het betreffende gedeelte per aangetekende brief met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat partijen daarbij over een weer tot enige vergoeding zijn gehouden.

12.5
Bij gedeeltelijke nakoming door PuntNL Groep zal opdrachtgever een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

12.6
Onverminderd het bepaalde in artikellid 12.4 zal PuntNL Groep haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst zo spoedig mogelijk na het ophouden van de hiervoor bedoelde over machtssituatie nakomen.

Artikel 13 Ontbinding

13.1
Wanneer: a) opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van een aan PuntNL Groep verschuldigd bedrag of andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na – voor zover vereist – behoorlijke ingebrekestelling niet, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel in strijd daarmee heeft gehandeld; b) opdrachtgever een regeling met zijn crediteuren treft, wanneer cliënt surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten staakt; c) op het geheel of een gedeelte van opdrachtgevers roerende of onroerende goederen, dan wel op de goederen waarvan opdrachtgever op grond van de overeenkomst het gebruik heeft, beslag wordt gelegd, dan wel van overheidswege wordt gevorderd; d) een eventueel voor opdrachtgever gestelde borg, naar het oordeel van PuntNL Groep, niet meer voldoende zekerheid biedt; e) Opdrachtgever een fusie of samenwerkingsverband met één of meer derden aangaat of indien zich al of niet als gevolg van een aandelenoverdracht een naar het oordeel van PuntNL Groep ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over opdrachtgever en/of de door hem gedreven onderneming; f) het bedrijf van opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of verkocht; g) naar het oordeel van PuntNL Groep omstandigheden bij opdrachtgever intreden, welke aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de overeenkomst kunnen belemmeren; h) de financiële situatie van opdrachtgever dan wel de waarde van de door deze gestelde zekerheden in redelijkheid onvoldoende moeten worden geacht en opdrachtgever niet bereid of onvoldoende in staat is op eerste schriftelijke verzoek van PuntNL Groep aanvullende zekerheden aan PuntNL Groep te verschaffen; dan heeft PuntNL Groep het recht om zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van PuntNL Groep om van opdrachtgever vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen 13.2 Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij PuntNL Groep ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die PuntNL Groep voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1
De onderhavige overeenkomst en eventuele bijlage(n) worden beheerst door Nederlands recht.

14.2
Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen dan wel aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of in het arrondissement van opdrachtgever, een ander ter vrije keuze van PuntNL Groep

14.3
In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

14.4
Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van PuntNL Groep rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen. PuntNL Groep is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever en zonder toestemming van opdrachtgever, haar uit hoofde van de overeenkomst, voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen aan derden.

14.5
Partijen zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen, waarvan zij in verband met de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen en waarvan de openbaarmaking de belangen van de andere partij kan schaden.

14.6
Opdrachtgever staat er voor in dat de apparatuur niet wordt gebruikt voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling. Opdrachtgever zal PuntNL Groep, alsmede derden van wier diensten zij gebruikt maakt en haar dealers vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van of in verband met onwettig of frauduleus gebruik van de apparatuur. In geval van verkoop aan een derde, dan wel lease of beschikbaarstelling in enige andere vorm van de apparatuur aan een derde, zal opdrachtgever een gelijke verplichting als hiervoor bedoeld aan de betreffende derde opleggen.

III Aanvullende bepalingen en voorwaarden Service Overeenkomsten Ter aanvulling op de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing indien PuntNL Groep en opdrachtgever een Service Overeenkomst hebben gesloten. Deze voorwaarden worden in dat geval geacht onlosmakelijk deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 Definities

15.1 Apparatuur Onder apparatuur wordt verstaan de door PuntNL Groep voor onderhoud geaccepteerde apparatuur, eenheden, zoals nader gespecificeerd op de Service Overeenkomst.

15.2
Preventief Onderhoud Onder preventief Onderhoud wordt verstaan het inspecteren en reinigen alsmede het afstellen Apparatuur, dit naar inzicht van PuntNL Groep zoveel mogelijk in overeenstemming met de voorschriften van fabrikant van de Apparatuur, alsmede het aanbrengen van de door PuntNL Groep noodzakelijk geachte verbeteringen aan de Apparatuur. Uitsluiting Onder Preventief Onderhoud wordt niet verstaan het uitvoeren van aanpassingen in software instellingen, het installeren of leveren van upgrades of wijzigingen in software, ook niet als dit door de fabrikant van de Apparatuur wordt geadviseerd of voorgeschreven.

15.3
Correctief onderhoud Onder correctief onderhoud wordt verstaan het bij opdrachtgever of op afstand door PuntNL Groep opheffen van gemelde storingen en het verrichten van de daarbij noodzakelijk gebleken reparaties, inclusief het eventueel vervangen van defecte onderdelen, welke bij normaal gebruik van de Apparatuur volgens haar bestemming door natuurlijke slijtage en in het algemeen door eigen gebreken aan de Ap-paratuur zijn ontstaan.

15.4
PuntNL Groep Print fleetmanagement Onder PuntNL Groep Printfleetmanagement wordt verstaan de softwarekoppeling die PuntNL Groep inzet om de afdrukapparatuur die op de locatie staat bij de klant te kunnen monitoren. Hierdoor worden tellerstanden automatisch ingelezen, tonermeldingen en bestellingen gegenereerd zodat deze naar de klanten worden gestuurd. Tevens kan de betreffende afdrukapparatuur op afstand technisch gemonitord worden.

15.5 Meldingsperiode Onder meldingsperiode wordt in de Service Overeenkomst verstaan de periode waarbinnen opdrachtgever gerechtigd is om PuntNL Groep in kennis te stellen van een storing aan de Apparatuur. 15.6 Responsetijd Onder responsetijd, zoals die schriftelijk door beide partijen kan zijn overeengekomen, wordt in de Service Overeenkomst verstaan de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van de storingsmelding door opdrachtgever aan PuntNL Groep, via het hiervoor bestemde service telefoonnummer, en het tijdstip waarop PuntNL Groep haar werkzaamheden aanvangt. Uren die buiten de overeengekomen Meldingsperiode vallen hebben geen invloed op de vaststelling van de responsetijd. PuntNL Groep streeft ernaar om bij minstens 80% van de storingsmeldingen, waarbij sprake is van niet meer bruikbare Apparatuur, de overeengekomen Responsetijd niet te overschrijden.

Artikel 16 Omvang van de service

16.1
Gedurende de looptijd van de Service Overeenkomst zal PuntNL Groep zich inspannen de onder de Service Overeenkomst vallende Apparatuur in goed werkende staat houden door het uitvoeren resp. doen uitvoeren van Correctief en/of Preventief Onderhoud, dit laatste indien schriftelijk overeengekomen, en zonodig het vervangen van defecte onderdelen. Alle werkzaamheden uit hoofde van de Service Overeenkomst worden door PuntNL Groep gedurende haar normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.45 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en de voor PuntNL Groep geldende roostervrije dagen, uitgevoerd op, zonodig in gezamenlijk overleg met opdrachtgever, vastgestelde data. Werkzaamheden die een aanvang hebben genomen binnen de genoemde normale werktijden, kunnen na het verstrijken van deze normale werktijden worden gecontinueerd, indien de Service Technicus (zoals hieronder in artikel 16.4 gedefinieerd) van PuntNL Groep dit nodig acht. De voortzetting zal in beginsel niet langer duren dan een uur na werktijd. Tijdens de service werkzaamheden zal ter zake kundig personeel van opdrachtgever aanwezig dienen te zijn.

16.2
De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van PuntNL Groep noodzakelijk is om de Apparatuur in goede bedrijfsconditie te houden en vindt plaats op zogenaamde uitwisselingsbasis. De te vervangen onderdelen worden eigendom van PuntNL Groep. De te vervangen onderdelen worden – tenzij anders tussen PuntNL Groep en opdrachtgever is overeengekomen – door PuntNL Groep ge-levert voor zover noodzakelijk en functioneren als nieuwe of gelijkwaardig aan nieuwe onderdelen.

16.3
PuntNL Groep draagt zorg voor het up-tot-date houden van haar kennis over de bij opdrachtgever in gebruik zijnde Apparatuur. PuntNL Groep zal alle relevante gegevens omtrent de aan de Apparatuur verrichte werkzaamheden vermelden in het service management systeem.

16.4
PuntNL Groep is gerechtigd om werkzaamheden voornoemd onder 15.2 en 15.3 geheel of gedeeltelijk door zowel personeel van PuntNL Groep als daartoe door PuntNL Groep gemachtigde derden te laten uitvoeren. Beide categorieën hierna te noemen: “Service Technici”. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op de Apparatuur die zich op het vaste land van Nederland bevindt; tenzij schriftelijk door beide partijen anders is overeengekomen.

Artikel 17 Duur van de Service Overeenkomst

17.1
De Service Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals vermeld in de Service Overeenkomst, te rekenen vanaf de ingangsdatum. Vervolgens wordt de Service Overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend voor een periode van 12 maanden verlengd, tenzij een der partijen de Service Overeenkomst bij aangetekend schrijven voor de vervaldag heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

17.2
Indien bij een Service Overeenkomst voor een multifunctional/printer of andere Apparatuur waarbij dit van toepassing is een maximum kopie/afdruk-volume is overeengekomen, is PuntNL Groep – 9 onverminderd de elders in de Service Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden vervatte beëindigingsmogelijkheden – gerechtigd de Service Overeenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien het maximum kopie-/afdruk-volume wordt overschreden.

Artikel 18 Tussentijdse beëindiging

18.1
In aanvulling op de beëindigingsmogelijkheden zoals vervat in artikel 13 van de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is PuntNL Groep gerechtigd, indien de Apparatuur of een gedeelte van de Apparatuur wegens technische slijtage naar het oordeel van PuntNL Groep niet meer op verant-woorde wijze in goedwerkende staat kan worden gehouden en/of andere dan in de Service Overeenkomst omschreven onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, de Service Overeenkomst met betrekking tot die delen van de Apparatuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een (1) maand zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder jegens opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, te beëindigen.

Artikel 19 Medewerking van opdrachtgever

19.1
Opdrachtgever zal PuntNL Groep onmiddellijk na het optreden van een storing aan de Apparatuur hiervan in kennis stellen, onder opgave door een ter zake kundig werknemer van opdrachtgever, van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de opgetreden storing en onder vermelding van het juiste type en serienummer.

19.2
Opdrachtgever zal de Service Technici ongehinderd toegang verlenen tot de Apparatuur ten behoeve van werkzaamheden die voortvloeien uit de Service Overeenkomst. Opdrachtgever zal ten behoeve van de Service Technici binnen een redelijke afstand van de Apparatuur opbergruimte voor documentatie, software-media, onderhoudsmiddelen en reserve-onderdelen, alsmede een telefoontoestel voor verbindingen buiten het bedrijf van Opdrachtgever ter beschikking stellen. Aansprakelijkheidsbeperkingen van opdrachtgever – van welke aard of in welke vorm dan ook – zullen geen voorwaarden voor de toegang tot de Apparatuur zijn.

19.3
Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatie voorzieningen, die nodig zijn om de Apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet uit over voornoemde voorzieningen en aansluitingen. Indien mogelijk zal PuntNL Groep de genoemde telecommunicatie voorzieningen gebruiken voor diagnose op afstand.

19.4
In verband met het naar behoren uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden ingevolge de Service Overeenkomst zal PuntNL Groep van opdrachtgever kosteloos de beschikking krijgen over voldoende gebruiksgoederen, zoals onder andere, informatiedragers en een duidelijk gekenmerkte kopie van de bij opdrachtgever in gebruik zijnde programma’s ten behoeve van de Service Technici.

19.5
Opdrachtgever zal de Apparatuur alleen met voorafgaande toestemming van PuntNL Groep verplaatsen of verhuizen, hetgeen niet van toepassing is op portable Apparatuur; opdrachtgever is steeds gedurende de looptijd van de Service Overeenkomst verplicht PuntNL Groep terstond, dat wil zeggen binnen 24 uur na een verzoek daartoe van PuntNL Groep , te informeren over de locatie binnen Nederland waar de Apparatuur zich bevindt.

19.6
Opdrachtgever verklaart tijdens de duur van de Service Overeenkomst te beschikken over de volledige en vrije eigendom van de Apparatuur dan wel toestemming van de eigenaar te hebben verkregen tot het aangaan en het nakomen van de Service Overeenkomst.

19.7
Opdrachtgever zal de Apparatuur met zorg behandelen en beschermen tegen beschadigingen, waaronder begrepen beschadiging door stof, vocht en andere klimatologische omstandigheden. Opdrachtgever zal daarbij de aanwijzingen van PuntNL Groep en/of door haar aangewezen derden en het door deze voorgeschreven onderhoud nauwkeurig in acht nemen.

19.8
Opdrachtgever zal de door PuntNL Groep, PuntNL Groep of fabrikant voorgeschreven eenvoudige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van verbruiksmaterialen e.d. volgens de aanwijzingen van een dezer uitvoeren.

19.9
Indien opdrachtgever gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door PuntNL Groep en/of door haar aangewezen derden zijn geleverd of geadviseerd, dan wel er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de Apparatuur, zullen de kosten van reparaties of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden berekend.

19.10
Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van PuntNL Groep en/of door haar aangewezen derden geen wijzigingen in, of toevoeging aan de voor onderhoud geaccepteerde Apparatuur aanbrengen.

19.11
PuntNL Groep en/of door haar aangewezen derden hebben het recht de Apparatuur te alle tijden te (doen) inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de Apparatuur ter inzage te verkrijgen.

19.12 Opdrachtgever zal alle noodzakelijke medewerking verlenen, die voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs van hem mag worden gevraagd. Voor werkzaamheden aan apparaten verbonden of gekoppeld aan niet door PuntNL Groep onderhouden apparatuur, zal opdrachtgever om het functioneren van de verbindingen of het systeem te testen, deze apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedure ter beschikking stellen van PuntNL Groep dan wel de test zelf (doen) uitvoeren.

Artikel 20 Tarieven en betaling

20.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn de tarieven voor de onderhoudsdiensten zoals overeengekomen in een Service Overeenkomst vastgelegd in de Service Overeenkomst.

20.2
PuntNL Groep is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de service-werkzaamheden op te schorten zonder jegens opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn; gevolgreparaties hiervan kunnen separaat in rekening worden gebracht.

20.3
In geval van een Service Overeenkomst op Apparatuur, die is gebaseerd op gerealiseerd afdrukvolume geschiedt de betaling per door PuntNL Groep vastgestelde periode bij vooruitbetaling. De vergoeding bedraagt tenminste een bedrag gebaseerd op het voor het apparaat vastgestelde minimum afdrukvolume. Opdrachtgever verplicht zich op de laatste werkdag van elke periode de stand(en) van de op de Apparatuur aanwezige teller(s) te noteren op de daartoe verstrekte tellerstandkaart en deze kaart per omgaande aan PuntNL Groep te retourneren. Desgewenst kunnen partijen overeenkomen dat de opdrachtgever een zogenaamde tellerstandbeheersoftware installeert waardoor PuntNL Groep de tellerstanden automatisch ontvangt. PuntNL Groep zendt periodiek een afrekening voor hetgeen eventueel te weinig is berekend. Er zal geen verrekening plaatsvinden met in enige voorafgaande periode niet afgenomen afdrukken. Indien de tellerstand niet binnen 1 week na afloop van de betreffende periode door PuntNL Groep is ontvangen wordt een geschat afdrukvolume in rekening gebracht. PuntNL Groep behoudt zich het recht voor op elk moment het werkelijke afdrukvolume te vergelijken met berekende volume. PuntNL Groep behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment de tellerstanden eigenhandig te bepalen. Daartoe dient opdrachtgever PuntNL Groep te allen tijde gelegenheid te verschaffen.

20.4
Defecten aan de teller op de Apparatuur dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontstaan hiervan door opdrachtgever aan PuntNL Groep te worden gemeld en zullen door PuntNL Groep of door een door PuntNL Groep aan te wijzen derde zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Bij gebreke van melding van een defect aan de teller is PuntNL Groep gerechtigd een schatting te maken van het aantal geproduceerde afdrukken en is opdrachtgever aan PuntNL Groep een bedrag verschuldigd, behorend bij het aldus door PuntNL Groep vastgestelde aantal. 11

20.5
Aan opdrachtgever zullen separaat, tegen de op het moment van de uitvoering geldende tarieven en prijzen van PuntNL Groep, de navolgende kosten in rekening worden gebracht: a) werkzaamheden en goederen zoals vermeld onder 21.2 alsmede alle andere mondeling of schriftelijk opgedragen werkzaamheden die niet onder het hiervoor onder 15.3 gestelde vallen; b) wachttijden, indien een service technicus zijn werkzaamheden niet kan aanvangen of voortzetten ten gevolge van aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken; c) door opdrachtgever zonder voldoende grond verzochte service; d) aan opdrachtgever in het kader van een Service Overeenkomst geleverde verbruiksmaterialen (indien overgekomen of conform artikel 21.3), voor zover de gebruikelijk benodigde hoeveelheid voor het betreffende apparaat te boven gaand.

20.6
Huurovereenkomsten die verlengd zijn, worden rechtstreeks gefactureerd door PuntNL groep aan opdrachtgever.

Artikel 21 Uitsluitingen

21.1
Onderhoudsverrichtingen welke voortvloeien uit onoordeelkundig of overmatig gebruik en/of uitbreidingen van het apparaat of het systeem, van buitenkomende oorzaken zoals maar niet beperkt tot fouten of storingen in de communicatielijn, interface of in de spanningsvoorziening, blikseminslag, rook- en waterschade of koppelingen met, c.q. gebruikmaking van de Apparatuur welke niet onder de Service Overeenkomst valt en materialen welke niet aan de specificaties voldoen behoren niet tot de verplich-tingen van PuntNL Groep op grond van de Service Overeenkomst en zullen opdrachtgever apart in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van PuntNL Groep. Indien tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat een situatie zoals in dit artikellid 21.1 omschre-ven zich voordoet, is PuntNL Groep niet verplicht de werkzaamheden te voltooien.

21.2
In de genoemde onderhoudsprijs zijn niet begrepen: a) de levering en vervanging van verbruiksartikelen met uitzondering van vast gemonteerde harde schijven voor zover vastgelegd in de Service Overeenkomst, lampen, alsmede glasplaten, snoeren, verbindingskabels, zekeringen, batterijen etc.; b) de kosten van vervanging van onderdelen en onderhoudsdiensten noodzakelijk om schade aan de Apparatuur te herstellen, veroorzaakt door niet toegestane pogingen tot herstel door andere dan Service Technici; c) werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie van de Apparatuur; d) werkzaamheden zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing, welke inhouden het gebruikers-onderhoud; e) herstellen van schade aan Apparatuur, die is ontstaan doordat deze niet is gebruikt of geplaatst in overeenstemming met door de betreffende fabrikant gestelde voorwaarden en omgevingscondities of veroorzaakt door enige invloed van buitenaf; f) het vervangen van beeldbuizen of ander display’s welke door langdurig gebruik inbrandingsverschijnselen of andere normale slijtage vertonen; g) modificaties en updates; h) verplaatsing, verhuizing, herinstallatie of werkzaamheden ten gevolge hiervan; i) het Preventief Onderhoud, onderzoek of herstel van software. j) verbruiksmaterialen voor zover de levering van verbruiksmateriaal zoals toner onderdeel van de Service Overeenkomst uitmaakt.

21.3
De levering van benodigde verbruiksmaterialen voor de betreffende Apparatuur kan onderdeel uitmaken van de Service Overeenkomst. Zulks dient in de Service Overeenkomst schriftelijk per Apparaat vastgelegd te worden.

Einde

Voordelen van VoIP

  • Keuzemenu centraal instellen
  • Wachtrijen gemakkelijk beheren
  • Mobiele telefoons koppen aan de digitale centrale
  • Ook te combineren met vaste telefonie
  • Uw gehele systeem beheren vanaf één aansluiting

Om te bepalen aan welke eisen de beste oplossing voor uw organisatie moet voldoen, brengen we eerst uw wensen in kaart.

Neem contact met ons op voor een VoIP oplossing op maat!

Kostenbesparing

Bedrijven met meerdere vestigingen kunnen met IP-telefonie optimaal gebruik maken van vaste verbindingen tussen locaties door dezelfde bandbreedte voor voiceverkeer en dataverkeer te gebruiken. Dat levert een kostenvoordeel op.

Doordat bestaande dataverbindingen gebruikt kunnen worden, is de prijs meestal lager dan via een klassieke telefoonverbinding. Dit kan interessant zijn voor internationale gesprekken, of voor gesprekken tussen verschillende vestigingen van een bedrijf.

VoIP bij PuntNL Groep

Al jarenlang verzorgen wij VoIP telefonie voor bedrijven in heel Nederland. Voornamelijk in het noorden van Nederland maar ook steeds meer in de rest van het land. Daarnaast doen we steeds meer in het buitenland. Naast VoIP bieden we diverse opties voor zakelijk mobiel bellen aan.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en wilt u graag uitgebreid geïnformeerd worden door een specialist? Neem contact met ons en wij zorgen ervoor dat u zo uitgebreid mogelijk, volledig vrijblijvend wordt geadviseerd.

Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op.

050 577 5719

info@puntnlgroep.nl

De Kiel 8, 9206 BG Drachten

Bij PuntNL Groep bieden wij kantoorapparatuur, zoals draadloze printers en kopieermachines, ICT- en documentoplossingen. Maar eerst hebben we het over uw bedrijf. Hoe worden uw mensen ingezet, hoe verlopen de bedrijfsprocessen, hoe verwerkt u documenten? Voor de beste oplossing gaan wij graag met u in gesprek.

Contact

PuntNL Groep
Postbus 5038
9700 GA Groningen

Bezoekadres:
De Kiel 8
9206 BG Drachten

T: 050 - 577 57 19
F: 050 - 577 51 88
E: info@puntnlgroep.nl

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Decline all Services
Accept all Services