Privacybeleid

Dit Privacybeleid is in werking getreden op 1 mei 2018.
PuntNL Groep B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens in te zien of te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens vaststelt, is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal PuntNL Groep B.V. deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken.

Als verwerker zal PuntNL Groep B.V. naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert PuntNL Groep B.V. u over de wijze waarop PuntNL Groep BV. als verwerker met uw persoonsgegevens omgaat.

Voor welke doeleinden gebruikt PuntNL Groep B.V. uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om:

  • de overeenkomst met onze opdrachtgevers te kunnen uitvoeren.
  • fraude te voorkomen en te bestrijden
  • relatiebeheer en marketingactiviteiten te kunnen uitoefenen.
  • uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

PuntNL Groep B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. PuntNL Groep B.V. kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doeleinden. Met deze derden heeft PuntNL Groep B.V. verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan PuntNL Groep B.V. voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Bewaartermijnen
Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Indien wij persoonsgegevens van onze opdrachtgevers hebben ontvangen wordt de bewaartermijn door de opdrachtgever vastgesteld.

Beveiliging persoonsgegevens
PuntNL Groep B.V. gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. PuntNL Groep B.V. streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij onze opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld door onze opdrachtgever.

 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

  1. Inzagerecht
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht op vergetelheid
  4. Recht op beperking van de verwerking
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  6. Recht op bezwaar

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van PuntNL Groep B.V. onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw verzoek zal worden doorgestuurd naar onze opdrachtgever.

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites

Cookies
Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij enkel gebruik van functionele ‘cookies’

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven
Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt PuntNL Groep B.V. om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en voor marketingactiviteiten. Als u geen commerciële informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven middels een e-mail naar info@puntnlgroep.nl.

Wijziging Privacy Statement
Indien wij dit Privacy Statement wijzigen zullen wij u hierover informeren.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar PuntNL Groep B.V., De Kiel 8, 9206 BG DRACHTEN onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar info@puntnlgroep.nl

Is uw outputomgeving veilig?

Printers en multifunctionele apparaten (MFP’s) zijn intelligente netwerk geconnecteerde machines die net zoals een pc, een scherm, een toetsenbord, een harde schijf (die mogelijk gevoelige informatie kunnen opslaan) en een besturingssysteem bevatten. Dit maakt ze een even belangrijk onderdeel van uw AVG-beleid.

Bereid u voor op AVG

Er zijn enkele basis- en kernaanbevelingen die KYOCERA doet om een boete te vermijden en ervoor te zorgen dat uw organisatie AVG klaar is.

AVG 10 belangrijkste feiten

Ontdek de 10 belangrijkste AVG kenmerken en wijzigingen in de Europese Gegevensbeschermingsrichtlijn en welke invloed ze op u kunnen hebben.

Meer weten?

Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op.

Voor algemene vragen, offertes maar ook specifieke vraagstukken met betrekking tot Kyocera printers of andere producten of diensten.

Bij PuntNL Groep bieden wij kantoorapparatuur, zoals draadloze printers en kopieermachines, ICT- en documentoplossingen. Maar eerst hebben we het over uw bedrijf. Hoe worden uw mensen ingezet, hoe verlopen de bedrijfsprocessen, hoe verwerkt u documenten? Voor de beste oplossing gaan wij graag met u in gesprek.

Contact

PuntNL Groep
Postbus 5038
9700 GA Groningen

Bezoekadres:
De Kiel 8
9206 BG Drachten

T: 050 - 577 57 19
F: 050 - 577 51 88
E: info@puntnlgroep.nl

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Decline all Services
Accept all Services